ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณ์   
             คณะกรรมการดำเนินงาน
             เจ้าหน้าที่สหกรณ์
             ติดต่อสหกรณ์
 
           คำขอกู้เงินสามัญ
           คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
           หนังสือขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น
           ใบสมัครสมาชิก  
           ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก
           ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
           หนังสือขอรับความอนุเคราะห์
           ผู้ประสบอุทกภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีจำกัด
            พ.ศ. 2565
   
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น   
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 2 ปี  
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 1 ปี  
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ 24 เดือน  
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   
 
            ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด
            ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
   
 
            ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด
            ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
   
 
            ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท    
 
            พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1   
 
            ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
            พ.ศ. 2556
 
            ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ.2556     
 
             ตารางการชำระหนี้ของสหกรณ์ฯ     
           
             วิธีการยื่นคำขอกู้เงินสามัญและการยื่นคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 
             วิธีการสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ
กิจกรรมวันประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น จ.ลพบุรี ประจำปี2565
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 
         ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
         พ.ศ.2565
          ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม
          (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557   
         ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
         ประจำพ.ศ. 2556     
         ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ.2556     
         การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555   
         ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีพ.ศ.2554
         เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2554
         การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2554
         การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554    
          การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2554
          การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2552
          การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ
          การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ พ.ศ. 2550
          การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
           พ.ศ.2550
          ค่าธรรมเนียมแรกเข้า พ.ศ. 2553
          เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2548
          การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2548
 
 
 
 
 

         
                        
 
 
                                

                                                                                                                                     

  

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร 0-3642-2872